Danske Dekorationer

   

M.W.Mørch & Søns Eftf.Aps (Kongelig Hofleverandør)

ALMINDELIGT Danske dekorationer inddeles i:
- Ordner
- Medaljer
- Hæderstegn
a. Ordner.
(1) Elefantordenen.
     Ordnen har én klasse, Ridder af Elefantordenen
(2) Dannebrogordenen.
     Ordnen har en storkommandørklasse samt tre ordensklasser med 2. og 3. klasse delt i to grader således:
     - Storkommandør
     - Storkors                             (1. klasse)
     - Kommandør af 1. grad        (2. klasse)       
     - Kommandør                       (2. klasse)
     - Ridder af 1. grad                 (3. klasse)
     - Ridder                                 (3. klasse)
Til ordenen hører Dannebrogsordenens  Hæderstegn.
Ordnens insignier (Værdighedstegn) skal tilbageleveres af boet til Ordenskapitlet senest 3 mdr. efter indehaverens død.
b. Medaljer Medaljer omfatter forskellige former for tilkendegivelser, såsom:
-  Fortjensttegn
-  Mindemedaljer
-  Belønningsmedaljer
-  Erindringsmedaljer
De enkelte medaljer kan have flere klasser med eller uden spænde og tildeles med eller uden krone. Medaljer tildeles ofte til personlig ejendom, men enkelte skal tilbageleveres ved indehaverens død, hvorfor der henvises  til statutterne for den enkelte medalje.
c. Hæderstegn Hæderstegn omfatter forskellige former for tilkendegivelser, såsom:
-  Hæderstegn
-  Fortjensttegn
-  Mindetegn
-  Årstegn
De enkelte hæderstegn kan være inddelt i flere klasser, tildeles med eller uden spænde og tildeles med eller uden krone. Hæderstegn skal i almindelighed  tilbageleveres ved indehaverens død, men enkelte er dog tildelt som personlig ejendom, hvorfor der henvises til statutterne for det enkelte hæderstegn.
Rækkefølge og forkortelser

 

 

 

 

 

 

Danske dekorationers rækkefølge
Nedenfor er anført danske dekorationers indbyrdes rækkefølge:
-      Elefantordenen
-      Dannebrogsordenen:
        -  Storkommandør
        -  Storkors
        -  Kommandør af 1. grad
        -  Kommandør
        -  Ridder af 1. grad
        -  Ridder
        - Dannebrogordenens Hæderstegn
-      Fortjenstmedaljen i guld
-      Medaljen "Ingenio et Arti".
-      Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethes II´s 25 års regeringsjubilæum
-      Fortjenstmedaljen i sølv med spænde
-      Kongelige erindrings- og mindemedaljer i den rækkefølge, hvori de er  modtaget, således at den senest modtagne bæres længst til højre
       
-      De Kongelige belønningsmedalje med inskription
-      Fortjenstmedaljen i sølv
-      Den Kongelige belønningsmedalje
Andre danske hæderstegn og medalje i den rækkefølge, der er anført nedenfor:
        - Medaljen for udmærket lufttjeneste
        - Medaljen for ædel dåd
        - Medaljen for druknedes redning
        - Hæderstegn for god tjeneste ved søetaten
        - Hæderstegn for god tjeneste ved hæren
        - Hæderstegn for god tjeneste ved flyvevåbnet
        - Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste
        - Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve
        - Forsvarets medalje
        - Forsvarets medalje for tapperhed
        - Forsvarets medalje for Faldne og sårede i tjeneste
        - Hjemmeværnets fortjensttegn
        - Hjemmeværnets 40-årstegn
        - Hjemmeværnets 25-årstegn
        - Hæderstegn for 25 års god tjeneste i politiet
        - Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns brandvæsen
        - Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg brandvæsen
        - Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsnet
        - Hæderstegn for 25 års god tjeneste i civilforsvaret
        - Dansk røde Kors´ hæderstegn
        - Dansk røde Kors´ fortjensttegn
           - Fortjensttegn 1.
           - Fortjensttegn
        - Dansk røde Kors´ medalje
        - Civilforsvars-Forbundets hæderstegn       
        - Reserveofficersforeningen i Danmark´s hæderstegn
        - Dansk Militært Idrætsforbund Hæderstegn
        - Dansk Turistråds Hæderstegn
        - Håndværksrådets Hæderstegn
        - De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger´s hæderstegn
        - FN soldaterforening "De Blå Baretter" Fredsprismedalje
Bæreingstilladelse

 

Dog må følgende udenlandske medaljer bæres uden ansøgning, efter danske dekorationer:

        - NATO-medaljen

        - The European Community Monitor Mission Service Medal
        - International Conference Former Yugoslavia
        - United Nations Medal
        - United Nations Emergency Force Medal
        - United Nations Mission Bar
        - Fortjenstkors samt mindemedalje for marchdygtighed tildelt af "Nederlandche Bond voor Lichamelilke
           Opvoeding" (Nijmegenmedaljen)
        - The Nordic Blue Berets Medal of Honour
Udenlandske dekorationer
Øvrige udenlandske dekorationer må kun bæres efter ansøgning, efter danske dekorationer jf. Kundgørelse for Forsvaret (KFF) B.4-5.1990.
 -  Personel, som har modtaget en kgl. dansk ordensdekoration, skal ansøge Dronningen herom.
 -  Personel, som ikke har modtaget nogen kgl. dansk ordensdekoration, skal ansøge Forsvarskommandoen
            herom ad kommandovejen.
Ved parader og ligende er det tilladt at bære "Northern European Command Infantery Competition Medal".
Godkendte dekorationsforkortelser (til brug i breve og på kuverter).
Ridder af Elefantordenen R.af E.
Storkommandør af Dannebrogordenen Skmd.af D.
Storkors af Dannebrogordenen SK.af D.
Kommandør af 1´grad af Dannebrogordenen K.I.af D.
Kommandør af Dannebrogordenen K.af D.
Ridder af 1´grad af Dannebrogordenen R.I.af D.
Ridder af Dannebrogordenen R.af D.
Dannebrogsmand Dm.
Dannebrogordenens Hæderstegn D.Ht.
Fortjenstmedaljen i guld Fm.I.
Fortjenstmedaljen i sølv med spænde Fm.m.sp.
Fortjenstmedaljen i sølv Fm.
De Blå Baretters Fredsprismedalje F.M.P (DK)